ПубликацииПубликации

Дисертация присъждане на образователна и научна степен „ Доктор”
Научна специалност 03.03.04
ИМЕДИАТНО ФУНКЦИОНАЛНО НАТОВАРВАНЕ НА ИНТРАОСАЛНИ ОСТЕОИНТЕГРИРУЕМИ ИМПЛАНТАТИ
Научен ръководител: Проф. Д-р Димитър Атанасов д.м.
Научен консултант: Акад. Проф. Д-р Николай Попов д.м.н.
Официални рецензенти:
Проф. Д-р Петър Кавлаков, д.м
Доц. Д-р Инж. Иван Куликов, д.м.ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ

1. Пеев Ст., Критичен анализ на макродизайна на остеоинтегрируемите кореноподобни имплантати и влиянието му върху процеса на постигане и поддържане на остеоинтеграция.
Първи Балкански конгрес по зъбопротезна имплантология. Албена, 2004

2. Пеев Ст., Автогенната кост-златният стандарт в костния графтинг:преимущества, ограничения, алтернативи.
Dental tribune-bulgarian edition. София, юни 2004,8-9

3. Пеев Ст., Бариерни мембрани , използвани за направлявана тъканна и направлявана костна регенерация-съвременни аспекти.
Dental tribune-bulgarian edition. София, септември 2004,8-9

4. Пеев Ст., Мини денталните имплантати-допълнение и алтернатива на конвенционалните имплантати.
Dental tribune-bulgarian edition. София, декември 2004,8-9

5. Пеев Ст., Имедиатно функционално натоварване на кореноподобни остеоинтегрируеми имплантати при частично обеззъбяване.
Dental tribune-bulgarian edition. София, март 2005,8-9

6. Пеев Ст., Техника за реконструкцияна интерденталната папила при възстановяване на единични зъби с интраосални имплантати.
Стоматологичен свят,Август 2006,14

7. Пеев Ст., Лечение на тотално обеззъбяване на горна челюст с помощта на неснемаеми имплантатно носени конструкции.
Стоматологичен свят,февруари-март 2006,17

8. Пеев Ст., Приложение на индивидуално изработени надстройки за оптимално имплантатно възстановяване.
Стоматологичен свят,април-май 2006,15

9. Пеев Ст., Атанасов Д. Възможности и ограничения при имдиатно функционално натоварване при интраосални остеоинтегрируеми имплантати.
Юбилейна научна сесия 60 години Медицински университет-Пловдив, Пловдив 2005

10. Пеев Ст., Имедиатно и ранно натоварване на кореноподобните остеоинтегрируеми имплантати.
Втори международен конгрес по Орална имплантология, София 2006

11. Пеев Ст., Имедианто възстановяване на дефекти на зъбните редици с помощта на интраосални имплантати- незабавен функционален и естетичен ефект.
Конгрес по възстановителна стоматология, Пловдив 2006

12. Пеев Ст., Приложение на богатата на тромбоцити плазма при имедиатното натоварване на имплантатите: клинично изследване с динамичен контрол на имплантатната стабилност с помощта на резонансно-честотен анализ.
Dental Tribune-Bulgarian edition, февруари 2007,16-17

13. Пеев Ст., Приложение на богата на тромбоцити плазма, като акцелератор на вторичната стабилност на имедиатно натоварени имплантати. (Методика за имедиатно натоварване на остеоинтегрируеми кореноподобни имплантати).
Национална конференция на БАОИ 03.02.2007 София

14. Пеев Ст., Атанасов Д. Богата на тромбоцити плазма - акцелератор на вторичната стабилност на имедиатно натоварени имплантати.Резултати от едногодишно изследване.
17-та сесия на IMAB, Варна,Златни пясъци 05.05.2007

15. Пеев Ст., Имплантатна реставрация на дефекти на зъбните редици във видимите участъци на съзъбието.
Стоматолог,бр.6,юни 2007,14

16. Peev St., Application of Platelet-Rich Plasma as an Accelerator of the Secondary Stability of Immediate-Loaded Implants,Inside Dentistry.
Tufts UniversitySchool of Dental Medicine,Boston, September 2007,8-13

17. Peev St., Atanasov Dimitar, Platelet-rich Plasma - an Accelerator of the Secondary Stability of Immediate Loaded Implants.Journal of IMABAnnualProceeding(Scientific Papers) ISSN: 1312-773X (Online) Issue: 2007, Book 2 , part DentistryReceived - July 5, 2007;
Published online - October 6, 2007, /Page 38-40/

18. Пеев Ст., Атанасов Д., Съвременната имплантология-настояще и бъдеще./ Някои аспекти на приложение на биоинертни и биоактивни керамични имплантати./
Трети международен конгрес по Възстановителна дентална медицина. Пловдив, 2007

19. Пеев Ст., Атанасов Д.,Синус лифт графтинг-съвременни аспекти.
Dental review,София, Януари 2008,50-55

20. Пеев Ст., Атанасов Д., Резонансно честотен анализ на имедиатно натоварени имплантати.
Dental Review, бр.2, 2008,60-65

21. Пеев Ст., Транспозиция на nervus alveolaris inferior с едномоментно поставяне на имплантати.
Dental Review, бр.3 2008, 63-68

22. Пеев Ст., Разширяване на показанията за лечение с дентални имплантати. Методи за удовлетворяване на естетични изисквания и преодоляване на анатомични ограничения.
IV МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 24 - 25 октомври 2008 - ПЛОВДИВ

24. Пеев Ст., Транспозиция на n.alveolaris inf. с едномоментно поставяне на имплантати - методика с използване на пиезохирургична техника.
Съвременни аспекти на зъбопротезната имплантология. Варна,17.01.2009

25. Пеев Ст., Клинични протоколи за приложение на пиезохирургията в оралната имплантология.
Дискусионна среща на БАОИ,Варна,15.02.2008

26. Пеев Ст., Йорданов Б. Приложение на алуминиеовоксидни и циркониевооксидни биоинертни керамики в имплантологията.
Дискусионна среща на БАОИ, Хисар, 12.12.2007

27. Пеев Ст., Методи за скъсяване на лечението с дентални имплантати- имедиатно функционално натоварване.
Дискусионна среща на БАОИ,Хисар,3.02.2009

29. Пеев Ст., Синус лифт графтинг
учебно-научен филм, София, 2009

30. Пеев Ст., Инвазивност,предсказуемост и сложност на процедурите в имплантологията.
Пети конгрес по възстановителна дентална медицина-Плодив,23-24.10.2009

31. Пеев Ст., Усложнения в имплантологията свързани с n.alveolaris inf.
Дискусионна среща на БАОИ-11.12.2009, Велинград