ОбучениеОбучение


ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ОРАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ ЗА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: ПЪРВО / ВТОРО НИВОЛектор: Д-р Стефан Пеев, д.м. - Председател на Българската асоциация по орална имплантология /БАОИ/

ПРОГРАМА ПЪРВО НИВО


Дата: www.ultradental.net


Първи ден

1. Увод. Историческо развитие.

2.Класификация на имплантатите. Терминология на кореноподобните имплантати.

3.Основи на имплантатно-тъканния интерфейс.

4.Фактори, обуславящи формиране и поддържане на имплантатно-тъканния интерфейс.

5.Критерии за планиране на имплантологичното лечение, прогнозиране и оценка на резултатите от него. Оценка на биомеханичния риск.

7.Показания и противопоказания за провеждане на имплантологично лечение.

8.Костен графтинг. Направлявана костна регенерация.

9.Подготовка на пациента за имплантологично лечение.

10. Усложнения, специфични за имплантологичното лечение.

11.Принципи за провеждане на първи хирургичен етап.

12.Принципи за провеждане на втори хирургичен етап.Втори ден

1. Straumann - спецификации, хирургичен и протетичен протокол.

2.Демонстрация и работа на фантомен модел. /Участниците в курса ще имат възможност да поставят имплантат на фантомен модел и да вземат отпечатък по техниката pick-up и pop-in./

3.Система за направлявана тъканна регенерация - концепция.

4.Bone collector - начин на работа.

5.Бариерни мембрани - класификация и принципи.

6.Техника на позициониране и фиксиране на мембраните.

7.Видео демонстрация на клинични случаи.

4.Bone collector - начин на работа.ПРОГРАМА ЗА ВТОРО НИВО


Дата: www.ultradental.net


Първи ден

1. Триизмерно позициониране на имплантатите.

2. Имедиатно имплантиране след екстракция.

3. Имедиатно натоварване на имплантатите.

4. Поведение при недостатъчен обем кост.


Втори ден

1. Костен графтинг - същност и принципи. Остеокондукция, остеоиндукция, остеогенеза.

2. Костнозаместващи материали - класификации и сравнителен анализ.

3. Принципи на направлявана тъканна / костна регенерация.

4. Видове бариерни мембрани.

5. Инструментариум за провеждане на процедури по направлявана тъканна / костна регенерация.

6. Поставяне на имплантати при различна плътност на костта.

7. Субантрални варианти.Синус лифтинг процедури.

8. Костен графтинг при различни дефекти.

9.Репозиция на n.alveolaris inf. и едномоментно поставяне на имплантати.

10.Естетични проблеми свързани с меките тъкани.

11.Субпериостални, трансдентални и ретродентални имплантати.

12.Критичен анализ на протетичните компоненти и методи на протезиране върху имплантати.